fbpx

 

<- POWRÓT

 

Regulamin Programu Lojalnościowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest : firma 4you Ewelina Choińska, Lokalizacja firmy 4you Ewelina Choińska to: ul. Św. Rocha 31 lok. 117 i 118, Białystok, podlaskie. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem: 7221626109 w CEIDG. Pierwsze kroki stawialiśmy już w 2016 roku. 9-cyfrowy numer identyfikacyjny REGON firmy to: 365511090. Nasza branża to Dystrybucja, akwizycja. 53.1333555034812N, 23.1376964750317E to współrzędne, które pozwalają znaleźć naszą siedzibę. Kontakt mailowy: kontakt@fitcake.pl
1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem aplikacji online do zamawiania jedzenia, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

DEFINICJE:
2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1. KATALOG – katalog produktów, na które Klient wymienić może zgromadzone Punkty, dostępny w Sklepie Internetowym.
2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 2.1.4. ORGANIZATOR – firma 4you Ewelina Choińska, Lokalizacja firmy 4you Ewelina Choińska to: ul. Św. Rocha 31 lok. 117 i 118, Białystok, podlaskie. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem: 7221626109 w CEIDG. Pierwsze kroki stawialiśmy już w 2016 roku. 9-cyfrowy numer identyfikacyjny REGON firmy to: 365511090. Nasza branża to Dystrybucja, akwizycja. 53.1333555034812N, 23.1376964750317E to współrzędne, które pozwalają znaleźć naszą siedzibę. Kontakt mailowy: kontakt@fitcake.pl.
2.1.5. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 2.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. 2.1.8. aplikacja online będąca własnością Organizatora dostępna pod adresem: https://online.forgastro.pl/part/d7e04e01e1ca819afcefc60a887e5f11 w której organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie pola akcji. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w aplikacji online. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient posiadający Konto w aplikacji online może przystąpić do programu lojalnościowego poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta.
3.1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitcake.pl lub też pisemnie na adres: ul. Św. Rocha 31 lok. 117 Białystok

WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 23 czerwca 2020 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres 1 miesiąca po zakończeniu Programu.
4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w aplikacji online.
4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana w aplikacji online w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym.
4.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za:
4.4.1. Rejestrację Konta w Sklepie Internetowym;
4.4.2. Zapis do newslettera;
4.4.3. Napisanie recenzji Produktu w google zawierającej minimum 1000 znaków.

WYKORZYSTANIE PUNKTÓW
5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w aplikacji online
5.2. Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w aplikacji online.
5.3. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania.
5.4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
5.5. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w aplikacji online.
5.6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
5.7. Sponsorem Nagród jest Organizator.

DANE OSOBOWE
6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fitcake.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Św. Rocha 31 lok.117 Białystok

WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem opcji dostępnej w ramach konta, a także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitcake.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Św. Rocha 31 lok.117 Białystok.  Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitcake.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Św. Rocha 31 lok.117 Białystok .
8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.