Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
internetowej jest 4YOU Ewelina Choińska z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy
Bohaterów Monte Cassino 10 lokal 2, 15-873, REGON: 365511090, NIP: 7221626109,
adres e-mail: kontakt@fitcake.pl- dalej „Administrator”.
2. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są:
● przetwarzane zgodnie z prawem,
● zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
● merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
● Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

a. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:
i. w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez
formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada,
która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest
niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
ii. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności
oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora,
iii. w celu podejmowania czynności polegających na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w
ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
Administratora marketingu bezpośrednio,
iv. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści
udzielonej przez Państwa zgody.
b. Nie sprzedajemy danych osobowych. W szczególności Państwa dane nie są
przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie są
przekazywane organizacjom międzynarodowym.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych
funkcjonalności Serwisu.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania
trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.
2. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do
momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych)
lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu
przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa
przysługuje.
3. Termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie
stanowi inaczej).

REALIZACJA PRAW PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
2. Użytkownik Serwisu ma prawo do: sprostowania danych osobowych, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
3. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z
wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@fitcake.pl
4. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w
ciągu miesiąca od jego otrzymania.
5. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB NIELETNICH

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących
podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby
niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach
serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w
celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e
-maila na adres: kontakt@fitcake.pl.

PLIKI „COOKIES”

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom
statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu
poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań
dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e -mail: kontakt@fitcake.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i
przepisy prawa polskiego.